refresh
print

Algemene Voorwaarden Urban Flow

1. Begrippen

1.1 Urban Flow is gevestigd aan de Judith Leysterstraat 54, 2023 EH Haarlem en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 58893946.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Urban Flow gehanteerde Algemene Voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Urban Flow, (https://urban-flow.nl).

1.3 Klant: degene die een door Urban Flow aangeboden dienst of product afneemt. Dit kan zijn een door Urban Flow georganiseerde les, workshop, training, massage, yogamat, massageballen, thee, etcetera.

1.4 Docent: de persoon die bij Urban Flow of in opdracht van Urban Flow een les, workshop, training, etcetera verzorgt.

1.5 Medewerker: de persoon die bij Urban Flow of in opdracht van Urban Flow een dienst levert.

1.6 Masseur: de persoon die bij Urban Flow of in opdracht van Urban Flow een massage uitvoert.

1.7 Dienst: een door Urban Flow aangeboden privé- of groepsles, workshop, training, massage, etcetera.

1.8 Product: een door Urban Flow verkocht product waaronder een losse les, proefles, lessenkaart, abonnement, yogamat, massageballen, thee, etcetera.

1.9 Les: een door Urban Flow aanboden privéles, groepsles, extra les, etcetera

1.10 Abonnement: een door de klant met Urban Flow aan te gaan abonnement voor het volgen van lessen bij Urban Flow zoals verder beschreven in artikel 3.

1.11 Lessenkaart: een kaart die door de klant ingezet kan worden om lessen te volgen die aangeboden worden door Urban Flow.

1.12 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de door Urban Flow aangeboden diensten of producten, welke op de website en/of de studio worden gepubliceerd bij een desbetreffend product of dienst.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Urban Flow aangeboden diensten en producten, tenzij anders aangegeven. Door afname van een product of dienst c.q. deelname aan een les, workshop of training verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 2.2 Urban Flow kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Urban Flow zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per email aankondigen.

3. Producten en Diensten van Urban Flow, waaronder Abonnement, Lessenkaart, Losse Les, Proefles, Privéles, Massage

3.1.1 Klanten kunnen op reguliere basis lessen volgen door aankoop van een abonnement of lessenkaart. Ook is het mogelijk om een losse (privé) les of proefles te volgen.

3.1.2 Indien er een aanbieding of actie wordt aangeboden kan het zijn dat hierop aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

3.2 Abonnement

3.2.1 Maandabonnementen zijn persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken.

3.2.2 Minimale Looptijd. Het abonnement wordt afgesloten voor tenminste 3 maanden. Na afloop van deze periode wordt het abonnement automatisch en stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

3.2.3 Ingangsdatum en betaling. De ingangsdatum van het abonnement is vanaf het moment van afsluiten. Het maandbedrag wordt per automatische incasso vooraf geïncasseerd. Start je abonnement op 25 september, dan zal rond de 25e van elke maand het verschuldigde bedrag worden afgeschreven.

3.2.4 Beëindigen abonnement. Na de eerste 3 maanden is het abonnement per maand opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan via email naar info@urban-flow.nl.

3.2.5 Tussentijds pauzeren. Het abonnement kan 1x per jaar voor maximaal 2 maanden worden gepauzeerd. Dit dient minimimaal 1 week van tevoren schriftelijk aangevraagd te worden. Dit kan via info@urban-flow.nl.

3.2.6 In geval van een aantoonbare blessure en/of ongeval, kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden danwel gedeeltelijk worden gerestitueerd. Dit dient schriftelijk te worden aangevraagd. Dit kan via info@urban-flow.nl. In geval van twijfel behoudt Urban Flow zicht het recht voor om de klant te vragen hiervoor een verklaring van een arts te overleggen.

3.2.7 Een gereserveerde groepsles kan tot 12 uur voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt de les geheel in rekening gebracht. Een gemiste les kan dezelfde maand worden ingehaald, daarna komt deze te vervallen.

3.3 Lessenkaarten

3.3.1 De geldigheid van een lessenkaart is afhankelijk van het soort kaart dat wordt afgenomen. De exacte geldigheidsduur staat op de website vermeld bij het desbetreffende product. De algemene en eventuele aanvullende voorwaarden zijn hierop van toepassing.

3.3.2 Indien aangegeven kunnen niet gebruikte strippen binnen de geldigheidstermijn van de kaart ook aangewend worden als betaalmiddel voor andere producten.

3.3.3 Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een lessenkaart tijdelijk stop te zetten of geld retour te krijgen voor een periode waarin niet gesport is.

3.3.4 Alleen in geval van een aantoonbare blessure of langdurige ziekte kan een lessenkaart tijdelijk stopgezet worden danwel gedeeltelijk worden gerestitueerd. Dit dient schriftelijk te worden aangevraagd. Dit kan via email, naar info@urban-flow.nl.

3.4 Losse Les en Proefles

3.4.1 Een Losse les of een proefles is een éénmalige door een klant te betalen en te volgen les bij Urban Flow. Deze dient via het online aanmeldsysteem op de website van Urban Flow te worden gereserveerd. De betaling dient vooraf te geschieden.

3.5 Privéles

3.5.1 Een 1 op 1 les bij Urban Flow of op een andere met de klant overeen te komen locatie. Een privéles dient vooraf te worden betaald.

3.6 Massage

3.6.1 Een massage is een dienst die bij Urban Flow geboekt kan worden en dient vooraf te worden afgerekend.

3.6.2 De massage kan tegen een aanvullende vergoeding ook op een andere locatie worden geboekt. Het is mogelijk dat reis- en parkeerkosten voor een massage op locatie worden doorberekend.

3.6.3 Een massage kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd of verzet. Daarna kan het zijn dat er 50-100% van de kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van de aard en de ernst van de reden van afzegging.

4. Betaling en Prijswijzigingen

4.1 Alle lessen, workshops, trainingen en massages dienen bij Urban Flow dienen vooraf te worden betaald. Dit kan via de website van Urban Flow, door middel van een overboeking, tikkie en via contante betaling op de studio.

4.2 De automatische incasso geschiedt rond de dag van afsluiten van het abonnement. Indien het bedrag niet kan worden geÏncasseerd, zal er €15,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij uitblijven van de betaling zal het abonnement worden stopgezet totdat de betaling is voldaan.

4.3 De geldende prijzen voor diensten en producten staan vermeld op de website van Urban Flow.

4.4 Urban Flow behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website van Urban Flow, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan vermeld op de website.

5. Reserveren en deelname lessen

5.1 Voor de groepslessen, workshops en trainingen van Urban Flow dient vooraf een reservering te worden gemaakt via een link op de website van Urban Flow naar het online aanmeldsysteem.

5.2 Een gereserveerde groepsles kan tot 12 uur voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt de les geheel in rekening gebracht. Voor workshops, trainingen en extra lessen kunnen andere annuleringsvoorwaarden gelden. Deze staan dan op de website vermeld bij het aangeboden product.

5.3 Heb je geen mogelijkheid om online aan- of af te melden neem dan contact op met Urban Flow.

5.4 Voor deelnemers aan een of meerdere vaste les(sen) is het mogelijk om standaard aangemeld te worden in het systeem. De klant hoeft zichzelf in dat geval niet aan te melden, maar dient zich wel tijdig af te melden indien hij/zij niet kan komen. Voor het annuleren van een les gelden de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5.2.

6. Lesrooster

6.1 Het actuele geldende lesrooster staat vermeld op de website. Urban Flow behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door een vermelding op de website en/of per e-mail.

6.2 Urban Flow behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde les en/of docent te wijzigen, als gevolg van overmacht (waaronder ziekte van de docent). In dat geval vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

7. Huisregels

7.1 Alle klanten van Urban Flow dienen de volgende huisregels in acht te nemen:

 • Als je met de fiets komt, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden er geen last van hebben.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek.
 • Kom fris naar de studio. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere klanten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen.
 • Draag schone kleding, waarin je je makkelijk kunt bewegen.
 • Wij adviseren om niet later dan 2 uur voor een les te eten en in ieder geval geen les op een volle maag te beoefenen.
 • De zaal niet met buitenschoenen betreden.
 • Urban Flow stelt matten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. De mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en netjes opgeruimd te worden.
 • De (lichamelijke) integriteit van klanten, docenten en medewerkers van Urban Flow dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Urban Flow niet getolereerd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Urban Flow aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het afnemen van een van haar diensten of producten. Hieronder valt ook het ondergaan van een massage of het volgen van lessen en/of deelname aan workshops en/of training bij, of verzorgd door Urban Flow.

8.2 Urban Flow zorgt altijd voor een hoge kwaliteit van haar producten of diensten. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens of na een les, workshop of training. Door deelname aan een les, workshop of training bij, of verzorgd door Urban Flow, aanvaardt de klant dit risico op een blessure en/of letsel. Urban Flow adviseert vooraf en tijdens de les over hoe het risico op een blessure of letsel vermindert kan worden.

8.3 Enkele tips vooraf:

 • Raadpleeg een arts voordat je een massage neemt of met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent;
 • Meldt altijd vooraf bij de masseur of docent als je een blessure of een ander lichamelijk ongemak hebt, je zwanger bent of indien er andere bijzonderheden zijn zoals extreem hoge of lage bloeddruk.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op;
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar;
 • Voer de oefeningen en instructies zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen; • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn;
 • Geef het aan wanneer je een oefening of instructie niet begrijpt.

9. Persoonsgegevens

9.1 Urban Flow verzamelt persoonsgegevens van de klant voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor administratie- en informatie doeleinden.

9.2 Urban Flow gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.3 Urban Flow gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens ook om de klanten op de hoogte te brengen van activiteiten van Urban Flow en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster.

9.4 Urban Flow geeft de persoonsgegevens van de klant nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

9.5 Urban Flow maakt gebruik van een online aanmeldsysteem; een geautomatiseerd systeem voor de administratie, aan- en afmelding van lessen en de verkoop van diensten en producten aan haar klanten. De leverancier van dit systeem houdt zich daarbij eveneens aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een abonnement, rittenkaart, workshop of training, dan wel het volgen van lessen, het afnemen van massages of andere producten en diensten van of bij Urban Flow zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Haarlem.

Algemene Voorwaarden Urban Flow

1. Begrippen

1.1 Urban Flow is gevestigd aan de Judith Leysterstraat 54, 2023 EH Haarlem en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 58893946.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Urban Flow gehanteerde Algemene Voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Urban Flow, (https://urban-flow.nl).

1.3 Klant: degene die een door Urban Flow aangeboden dienst of product afneemt. Dit kan zijn een door Urban Flow georganiseerde les, workshop, training, massage, yogamat, massageballen, thee, etcetera.

1.4 Docent: de persoon die bij Urban Flow of in opdracht van Urban Flow een les, workshop, training, etcetera verzorgt.

1.5 Medewerker: de persoon die bij Urban Flow of in opdracht van Urban Flow een dienst levert.

1.6 Masseur: de persoon die bij Urban Flow of in opdracht van Urban Flow een massage uitvoert.

1.7 Dienst: een door Urban Flow aangeboden privé- of groepsles, workshop, training, massage, etcetera.

1.8 Product: een door Urban Flow verkocht product waaronder een losse les, proefles, lessenkaart, abonnement, yogamat, massageballen, thee, etcetera.

1.9 Les: een door Urban Flow aanboden privéles, groepsles, extra les, etcetera

1.10 Abonnement: een door de klant met Urban Flow aan te gaan abonnement voor het volgen van lessen bij Urban Flow zoals verder beschreven in artikel 3.

1.11 Lessenkaart: een kaart die door de klant ingezet kan worden om lessen te volgen die aangeboden worden door Urban Flow.

1.12 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de door Urban Flow aangeboden diensten of producten, welke op de website en/of de studio worden gepubliceerd bij een desbetreffend product of dienst.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Urban Flow aangeboden diensten en producten, tenzij anders aangegeven. Door afname van een product of dienst c.q. deelname aan een les, workshop of training verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 2.2 Urban Flow kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Urban Flow zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per email aankondigen.

3. Producten en Diensten van Urban Flow, waaronder Abonnement, Lessenkaart, Losse Les, Proefles, Privéles, Massage

3.1.1 Klanten kunnen op reguliere basis lessen volgen door aankoop van een abonnement of lessenkaart. Ook is het mogelijk om een losse (privé) les of proefles te volgen.

3.1.2 Indien er een aanbieding of actie wordt aangeboden kan het zijn dat hierop aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

3.2 Abonnement

3.2.1 Maandabonnementen zijn persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken.

3.2.2 Minimale Looptijd. Het abonnement wordt afgesloten voor tenminste 3 maanden. Na afloop van deze periode wordt het abonnement automatisch en stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

3.2.3 Ingangsdatum en betaling. De ingangsdatum van het abonnement is vanaf het moment van afsluiten. Het maandbedrag wordt per automatische incasso vooraf geïncasseerd. Start je abonnement op 25 september, dan zal rond de 25e van elke maand het verschuldigde bedrag worden afgeschreven.

3.2.4 Beëindigen abonnement. Na de eerste 3 maanden is het abonnement per maand opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan via email naar info@urban-flow.nl.

3.2.5 Tussentijds pauzeren. Het abonnement kan 1x per jaar voor maximaal 2 maanden worden gepauzeerd. Dit dient minimimaal 1 week van tevoren schriftelijk aangevraagd te worden. Dit kan via info@urban-flow.nl.

3.2.6 In geval van een aantoonbare blessure en/of ongeval, kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden danwel gedeeltelijk worden gerestitueerd. Dit dient schriftelijk te worden aangevraagd. Dit kan via info@urban-flow.nl. In geval van twijfel behoudt Urban Flow zicht het recht voor om de klant te vragen hiervoor een verklaring van een arts te overleggen.

3.2.7 Een gereserveerde groepsles kan tot 12 uur voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt de les geheel in rekening gebracht. Een gemiste les kan dezelfde maand worden ingehaald, daarna komt deze te vervallen.

3.3 Lessenkaarten

3.3.1 De geldigheid van een lessenkaart is afhankelijk van het soort kaart dat wordt afgenomen. De exacte geldigheidsduur staat op de website vermeld bij het desbetreffende product. De algemene en eventuele aanvullende voorwaarden zijn hierop van toepassing.

3.3.2 Indien aangegeven kunnen niet gebruikte strippen binnen de geldigheidstermijn van de kaart ook aangewend worden als betaalmiddel voor andere producten.

3.3.3 Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een lessenkaart tijdelijk stop te zetten of geld retour te krijgen voor een periode waarin niet gesport is.

3.3.4 Alleen in geval van een aantoonbare blessure of langdurige ziekte kan een lessenkaart tijdelijk stopgezet worden danwel gedeeltelijk worden gerestitueerd. Dit dient schriftelijk te worden aangevraagd. Dit kan via email, naar info@urban-flow.nl.

3.4 Losse Les en Proefles

3.4.1 Een Losse les of een proefles is een éénmalige door een klant te betalen en te volgen les bij Urban Flow. Deze dient via het online aanmeldsysteem op de website van Urban Flow te worden gereserveerd. De betaling dient vooraf te geschieden.

3.5 Privéles

3.5.1 Een 1 op 1 les bij Urban Flow of op een andere met de klant overeen te komen locatie. Een privéles dient vooraf te worden betaald.

3.6 Massage

3.6.1 Een massage is een dienst die bij Urban Flow geboekt kan worden en dient vooraf te worden afgerekend.

3.6.2 De massage kan tegen een aanvullende vergoeding ook op een andere locatie worden geboekt. Het is mogelijk dat reis- en parkeerkosten voor een massage op locatie worden doorberekend.

3.6.3 Een massage kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd of verzet. Daarna kan het zijn dat er 50-100% van de kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van de aard en de ernst van de reden van afzegging.

4. Betaling en Prijswijzigingen

4.1 Alle lessen, workshops, trainingen en massages dienen bij Urban Flow dienen vooraf te worden betaald. Dit kan via de website van Urban Flow, door middel van een overboeking, tikkie en via contante betaling op de studio.

4.2 De automatische incasso geschiedt rond de dag van afsluiten van het abonnement. Indien het bedrag niet kan worden geÏncasseerd, zal er €15,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij uitblijven van de betaling zal het abonnement worden stopgezet totdat de betaling is voldaan.

4.3 De geldende prijzen voor diensten en producten staan vermeld op de website van Urban Flow.

4.4 Urban Flow behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website van Urban Flow, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan vermeld op de website.

5. Reserveren en deelname lessen

5.1 Voor de groepslessen, workshops en trainingen van Urban Flow dient vooraf een reservering te worden gemaakt via een link op de website van Urban Flow naar het online aanmeldsysteem.

5.2 Een gereserveerde groepsles kan tot 12 uur voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt de les geheel in rekening gebracht. Voor workshops, trainingen en extra lessen kunnen andere annuleringsvoorwaarden gelden. Deze staan dan op de website vermeld bij het aangeboden product.

5.3 Heb je geen mogelijkheid om online aan- of af te melden neem dan contact op met Urban Flow.

5.4 Voor deelnemers aan een of meerdere vaste les(sen) is het mogelijk om standaard aangemeld te worden in het systeem. De klant hoeft zichzelf in dat geval niet aan te melden, maar dient zich wel tijdig af te melden indien hij/zij niet kan komen. Voor het annuleren van een les gelden de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5.2.

6. Lesrooster

6.1 Het actuele geldende lesrooster staat vermeld op de website. Urban Flow behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door een vermelding op de website en/of per e-mail.

6.2 Urban Flow behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde les en/of docent te wijzigen, als gevolg van overmacht (waaronder ziekte van de docent). In dat geval vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

7. Huisregels

7.1 Alle klanten van Urban Flow dienen de volgende huisregels in acht te nemen:

8. Aansprakelijkheid

8.1 Urban Flow aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het afnemen van een van haar diensten of producten. Hieronder valt ook het ondergaan van een massage of het volgen van lessen en/of deelname aan workshops en/of training bij, of verzorgd door Urban Flow.

8.2 Urban Flow zorgt altijd voor een hoge kwaliteit van haar producten of diensten. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens of na een les, workshop of training. Door deelname aan een les, workshop of training bij, of verzorgd door Urban Flow, aanvaardt de klant dit risico op een blessure en/of letsel. Urban Flow adviseert vooraf en tijdens de les over hoe het risico op een blessure of letsel vermindert kan worden.

8.3 Enkele tips vooraf:

9. Persoonsgegevens

9.1 Urban Flow verzamelt persoonsgegevens van de klant voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor administratie- en informatie doeleinden.

9.2 Urban Flow gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.3 Urban Flow gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens ook om de klanten op de hoogte te brengen van activiteiten van Urban Flow en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster.

9.4 Urban Flow geeft de persoonsgegevens van de klant nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

9.5 Urban Flow maakt gebruik van een online aanmeldsysteem; een geautomatiseerd systeem voor de administratie, aan- en afmelding van lessen en de verkoop van diensten en producten aan haar klanten. De leverancier van dit systeem houdt zich daarbij eveneens aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een abonnement, rittenkaart, workshop of training, dan wel het volgen van lessen, het afnemen van massages of andere producten en diensten van of bij Urban Flow zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Haarlem.